Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Predmet plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je PREDAJ A PRENÁJOM TOVARU, záväzne objednaného kupujúcim, emailom, telefonicky alebo na portály www.oslavujeme.sk.

Tieto obchodné podmienky upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce právne vzťahy medzi prevádzkovateľom portálu www.oslavujeme.sk (ďalej len “Predávajúci”) a jeho zákazníkmi (ďalej len “Kupujúci”). Všetky dodávky tovaru, ktoré budú uskutočnené v dobe platnosti týchto všeobecných obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

PREVÁDZKOVATEĽ  – PREDÁVAJÚCI:

Peja, s.r.o.

Dolná Tižina 287

013 04  DOLNÁ TIŽINA

IČO: 47 453 443

DIČ: 2023914134

Zapísané na OÚ Žilina

Číslo živnostenského registra: 580-52758

Telefonický kontakt: 0911 988 933, 0902 536 007 (PONDELOK – PIATOK 8.00 – 18.00 hod)

E-mail: peja@oslavujeme.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY:

1. OBJEDNÁVKA

2. CENA TOVARU

3. ZĽAVY

4. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5. PREVZATIE TOVARU

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom portálu www.oslavujeme.sk, alebo si tovar prenajíma telefonicky, emailom alebo pomocou portálu www.oslavujeme.sk.

Zrealizovaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Prijatá objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku. Predávajúci vždy uskutoční spätné potvrdenie objednávky e-mailom (na základe predchádzajúceho prijatia elektronickej objednávky od kupujúceho).

Ak predávajúci nebude môcť spracovať objednávku z dôvodu chýbajúcich alebo nesprávne uvedených údajov, nie je objednávka považovaná za platnú. Následne o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho a vyžiada doplnenie chýbajúcich údajov, čím sa môže predĺžiť doba vybavenia objednávky!

2. CENA TOVARU

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

V cene tovaru nie sú zahrnuté prepravné náklady, ktoré sú bližšie špecifikované v časti 3. DODANIE TOVARU  A PLATOBNÉ PODMIENKY.

3. ZĽAVY

Predávajúci môže poskytnúť zľavu z tovaru alebo z celkového nákupu tovar. Podmienky čerpania zliav sa kupujúci dozvie vždy na stránke http://www.oslavujeme.sk/zlavy-a-akcie-pre-vas/ .

Predávajúci má právo kedykoľvek danú zľavu alebo akciu pozastaviť. Kupujúci získa zľavu za tovar iba v prípade, že si tovar zakúpi počas obdobia trvania zľavy alebo akcie.

4. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci si v objednávke sám špecifikuje spôsob úhrady za objednaný tovar:

 

1. DOBIERKA (platba za objednaný tovar pri prevzatí zásielky)

DODANIE TOVARU:

1. V prípade, že objednaný tovar je dostupný, predávajúci ho EXPEDUJE do 2. – 7. pracovných dní na dobierku.

2. V prípade, že tovar momentálne nie je skladom, po prijatí objednávky Vás predávajúci bude kontaktovať a upresní termín dodania.

Predávajúci bude kupujúceho kontaktovať pred odoslaním zásielky (e-mailom) a informovať ho o termíne odoslania tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

 

2. PREVOD NA ÚČET(platba za objednaný tovar vopred, prostredníctvom bankového prevodu)

Pri úhrade tovaru prevodom na účet Vás prosíme použiť nasledovné údaje:

Číslo bankového účtu: 2100532142/8330 (Fio banka, a.s.), resp. IBAN: SK4083300000002100532142

Variabilný symbol: číslo vašej objednávky, vygenerované systémom po jej odoslaní

Popis platby: uveďte prosím vaše meno a priezvisko

DODANIE TOVARU:

1. V prípade, že objednaný tovar je dostupný, predávajúci ho EXPEDUJE do 2. - 7. dní po prijatí úhrady za tovar na náš účet.

2. V prípade, že tovar momentálne nie je skladom, po prijatí objednávky Vás predávajúci bude kontaktovať a upresní termín dodania.

Predávajúci bude kupujúceho kontaktovať pred odoslaním zásielky (e-mailom) a informovať ho o termíne odoslania tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

 

CENA POŠTOVNÉHO:

Doporučený list do 100g (platba vopred, bankovým prevodom): 1,50€

Doporučený list do 100g (platba na dobierku): 2,25€

Doporučený list do 500g (platba vopred, bankovým prevodom): 1,80€

Doporučený list do 500g (platba na dobierku): 2,55€

Expres kuriér Slovenskej pošty, balík do 5 kg (platba vopred, bankovým prevodom): 2,64€

Expres kuriér Slovenskej pošty, balík do 5 kg (platba na dobierku): 3,24€

Expres kuriér Slovenskej pošty, balík do 15 kg (platba vopred, bankovým prevodom): 3,84€

Expres kuriér Slovenskej pošty, balík do 15 kg (platba na dobierku): 4,44€

Expres kuriér Slovenskej pošty, balík do 30 kg (platba vopred, bankovým prevodom): 5,04€

Expres kuriér Slovenskej pošty, balík do 30 kg (platba na dobierku): 5,64€

Expres kuriér Slovenskej pošty, balík do 5 kg + služba krehké (platba vopred, bankovým prevodom): 5,04€

Expres kuriér Slovenskej pošty, balík do 5 kg + služba krehké (platba na dobierku): 5,64€

Balíky sú odosielané Slovenskou poštou. Menšie balíky posielame ako doporučený list, väčšie balíky zasielame expres kuriérom Slovenskej pošty.

Pri nákupe v hodnote vyššej ako 50€ kupujúci poštovné neplatí.

 

 

5. PREVZATIE TOVARU

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Ak si kupujúci neprevezme tovar, bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianského zákonníka zaplatiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku do 24 hodín od vytvorenia objednávky a to emailom alebo telefonicky.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený,  musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Pri vrátení tovaru sa treba riadiť -poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Taktiež je potrebné vyplniť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na konci týchto obchodných podmienok.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru)!

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí. V prípade že kupujúci nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Všetky obrázky a texty sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ich šírenie je možné len s našim súhlasom.

Obchodné podmienky vstúpili do platnosti od 1.12.2013

 

Na stiahnutie

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Copyright 2015 - 2018 © Výzdoba na svadbu či inú oslavu. Prenájom svadobnej dekorácie.